รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(งป.0400-1-080-01-52)
ผู้รับผิดชอบ :
ดร.เทพนคร ทาคง (0400)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2550-30 กันยายน 2551
งบประมาณรวม :
459,900.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ วันที่ 10 ตุลาคม 2551
-----------
2. โครงการ "การทำแผนการสอน วันที่ 20 ตุลาคม 2551
-----------
3. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ วันที่ 7 มกราคม 2552 ---
--------
4. โครงการอบรมสัมมนาการจัดการความรู้เพื่อการประกันคุณภาพของบุคคลและหน่วยงาน วันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมโกลเด้นท์บีช และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี -------
----
5. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -------
----

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. บริหาร ซ่อมแซม ปรับปรุง ครุภัณฑ์10รายการ
2. จัดหาวัสดุสำนักงานและสื่อการเรียนการสอน50รายการ
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน10รายการ

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน