รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (งป.1300-1-094-08-51)
ผู้รับผิดชอบ :
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (0800)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน  
ระยะเวลา 01/10/2550-30/09/2551
งบประมาณรวม :
345,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น สาย UTP หัว RJ45 อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย อุปกรณ์กระจายสัญญา ฯลฯ เป็นต้น ------------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. วัสดุสนับสนุนการปฏิบัติงาน40รายการ

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน