รายละเอียดโครงการ
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการพูดในที่ชุมชน รุ่นที่ 2 (งป.0400-3-010-02-52)
ผู้รับผิดชอบ :
อ.วรี เรืองสุข (0400)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ  
ระยะเวลา 1 กุมภาพันธ์ 2551-31 พฤษภาคม 2551
งบประมาณรวม :
80,900.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. โครงการสร้างประสิทธิภาพการพูในที่ชุมชน ครั้งที่ 2 -------
----

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จัดโครงการสร้างประสิทธิภาพการพูดในที่ชุมชน รุ่นที่ 21ครั้ง

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน