รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติงานสายวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ผู้รับผิดชอบ :
คณบดี (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2550-30 กันยายน 2551
งบประมาณรวม :
150,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีผลงานทางวิชาการ (0452) --------
2. สัมมนาวิชาการ (0484) ----------
3. จัดกิจกรรมทางวิชาการ (0575) -----------
4. จัดกิจกรรม (0604) -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนผู้เข้าอบรมสัมมนา20คน
2. จำนวนผู้เข้าอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา40คน
3. จำนวนผลงานที่ได้20คน
4. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม50คน

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน