รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ "งานผูกผ้าประดับโต๊ะและอาคารในงานพิธีต่าง ๆ"
ผู้รับผิดชอบ :
นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ (1000)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2555
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ  
ระยะเวลา วันที่ 3 พฤษภาคม 2555-วันที่ 4 พฤษภาคม 2555
งบประมาณรวม :
33,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน