รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการต้นกล้าวัฒนธรรม ครั้งที่ 3
ผู้รับผิดชอบ :
นายจินดา เนื่องจำนงค์ (1000)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2555
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ระยะเวลา วันที่ 28 พฤษภาคม 2555-วันที่ 30 พฤษภาคม 2555
งบประมาณรวม :
200,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน