รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการลานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนและครอบครัว ประจำปี 2555 (ค่ายศิลปะพัฒนาสุนทรียภาพและรักษ์สิ่งแวดล้อม)
ผู้รับผิดชอบ :
นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ (1000)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2555
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ  
ระยะเวลา วันที่ 20 มิถุนายน และวันที่ 25 กรกฎาคม 2555-
งบประมาณรวม :
50,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน