รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายรองรับ พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ลป.1300-1-094-01 (กศ.)
ผู้รับผิดชอบ :
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (0800)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน  
ระยะเวลา 01/10/2550-30/09/2551
งบประมาณรวม :
8,378,305.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ค่าเช่าใช้ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ (สำหรับทั้งองค์กร) จำนวน 1 ปีๆละ 640000 บาท
2. จัดหาครุภัณฑ์จำนวน 6 รายการ ได้แก่ ระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุกเครือข่าย ระบบควบคุมและบริหารจัดการไอพี เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารจัดการแบนด์วิดธ์ ระบบ Load Balance Ling ---------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. ลิขสิทธื์ฟอร์แวร์1ระบบ
2. ครุภัณฑ์6รายการ

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน