รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนางานกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้รับผิดชอบ :
นายอภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ (0300)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2550-30/09/2551
งบประมาณรวม :
100,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. การประกันคุณภาพการศึกษา --
2. จัดหาวัสดุ ---------
3. ศึกษาดูงาน -----
4. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา --------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน