รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการพัฒนาภูมิปัญญาไทย สู่แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ผู้รับผิดชอบ :
นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ (1000)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2559
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ระยะเวลา วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2559-วันที่ 1 เมษายน 2559
งบประมาณรวม :
100,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน