รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ งานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 11 “สานศิลป์ ณ ถิ่นกาญจน์ เล่าขานวัฒนธรรม”
ผู้รับผิดชอบ :
นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วง (1000)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2559
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ระยะเวลา วันที่ 17 มีนาคม 2559-วันที่ 18 มีนาคม 2559
งบประมาณรวม :
40,300.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน