รายละเอียดโครงการ
โครงการการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ :
สถาบันวิจัยและพัฒนา (0700)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2559
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559
งบประมาณรวม :
155,300.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ ---------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. ห้องปฏิบัติงาน1ห้อง
2. ได้ห้องปฏิบัติงานที่กว้างขวาง น่าอยู่ สะอาด และเป็นระเบียบ0
3. การดำเนินการเป็นไปตามแผน0

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน