รายละเอียดโครงการ
โครงการบริหารจัดการการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา (ลป.)
ผู้รับผิดชอบ :
สถาบันวิจัยและพัฒนา (0700)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2559
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559
งบประมาณรวม :
15,951.34
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. อบรมหหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน -----------
2. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย -----------
3. ค่าโทรศัพท์สำนักงานหมายเลข 038-517007 และ 038-513090 ประจำเดือน สิงหาคม และกันยายน 2558 ค่าโทรศัพท์มือถือผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. กิจกรรมที่ดำเนินการจริง80ร้อยละ
2. การดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน80ร้อยละ

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน