รายละเอียดโครงการ
โครงการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ลป.)
ผู้รับผิดชอบ :
สถาบันวิจัยและพัฒนา (0700)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2559
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559
งบประมาณรวม :
121,813.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ค่าจ้างนักศึกษาปฏิบัติงานรายวันในเวลาราชการ -----------
2. ไปราชการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย -----------
3. จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา -----------
4. จัดประชุมคณะกรรมการทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ -----------
5. จัดประชุมคณะอนุกรรมการทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ -----------
6. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนราชภัฏราชนครินทร์เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ -----------
7. ค่าตอบแทนการอ่านผลงานวิจัยเพื่อพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย -----------
8. ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการจัดประชุมต่างๆ -----------
9. ค่าเอกสารประกอบการประชุม -----------
10. ค่าเดินทางคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. กิจกรรมที่ดำเนินการจริง80ร้อยละ
2. การดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน80ร้อยละ

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน