รายละเอียดโครงการ
โครงการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้รับผิดชอบ :
สถาบันวิจัยและพัฒนา (0700)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2558
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558
งบประมาณรวม :
350,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนราชภัฏราชนครินทร์เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ ------
2. จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. จัดประชุมพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยโดยคณะกรรมการทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ------
4. จัดประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย senior project โดยคณะอนุกรรมการทุนวิจัย ม.ราชภัฏราชนครินทร์ ------
5. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทุนวิจัยระดับคณะ ------
6. การจ่ายค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบติดตามและประเมินผลการวิจัยเพื่ออ่านเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ ------
7. การจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญเพื่ออ่านและประเมินผลการวิจัย -----

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน80ร้อยละ
2. กิจกรรมที่ดำเนินการจริง80ร้อยละ

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน