รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมสร้าง พัฒนา ทักษะของเด็กเยาวชน นักศึกษาและประชาชน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบ :
คณบดี (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2550-30 กันยายน 2551
งบประมาณรวม :
200,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. บริการวิชาการแก่สังคม(0262) --------
2. จัดกิจกรรมทางวิชาการ (0575) ----------
3. จัดกิจกรรม (0604) -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ500คน
2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์50คน
3. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะการเกษตรครั้งที่ 350คน

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน