รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล
ผู้รับผิดชอบ :
สถาบันวิจัยและพัฒนา (0700)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2558
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558
งบประมาณรวม :
140,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดทำบันทึกข้อความขอดำเนินงานโครงการฯ พร้อมรายละเอียด ----------
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งต่างๆ -----------
3. จัดประชุมคณะกรรมการฯ และติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ----------
4. จัดเตรียมเอกสาร และสถานที่จัดโครงการฯ ----------
5. รับสมัครนักวิจัยเข้าร่วมโครงการฯ และจัดประชุมชี้แจงโครงการฯ ----------
6. จัดอบรมให้ความรู้การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ และนำเสนอผลงานวิจัย ----------
7. ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ข้อเสนอแนะการเขียนบทความ -----------
8. จัดหาเวทีการนำเสนอผลงาน และติดต่อประสานงาน ---------
9. จัดอบรมเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ----------
10. เข้าร่วมการนำเสนอ และเผยแพร่ผลงานวิจัย ---------
11. รายงานสรุปโครงการฯ -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ทั้งระดับชาติและนานาชาติ15ผลงาน
2. ระดับความพึงพอใจ3.51คะแนน
3. การดำเนินการเป็นไปตามแผน80ร้อยละ

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน