รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการผลิตนักวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ :
สถาบันวิจัยและพัฒนา (0700)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2558
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558
งบประมาณรวม :
300,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดทำบันทึกข้อความขอดำเนินงานโครงการฯ พร้อมรายละเอียด -----------
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งต่างๆ ----------
3. จัดประชุมคณะกรรมการฯ และติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม -----------
4. จัดเตรียมเอกสาร และสถานที่จัดโครงการฯ -----------
5. ดำเนินโครงการฯ ระยะที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านกระบวนการเริ่มต้นการทำวิจัย ระยะที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านกระบวนดำเนินการวิจัย ระยะที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านกระบวนการเผยแพร่งานวิจัย ------
6. นักวิจัยปรึกษาปัญหาด้านการวิจัย -----------
7. รายงานสรุปโครงการฯ -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. บุคลากรสายวิชาการ20คน
2. บุคลากรสายสนับสนุน20คน
3. ระดับความพึงพอใจ3.51คะแนน
4. การดำเนินการเป็นไปตามแผน80ร้อยละ

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน