รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา
ผู้รับผิดชอบ :
สถาบันวิจัยและพัฒนา (0700)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2558
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558
งบประมาณรวม :
100,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดทำบันทึกข้อความขอดำเนินงานโครงการฯ พร้อมรายละเอียด -----------
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งต่างๆ -----------
3. จัดประชุมคณะกรรมการฯ -----------
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง -----------
5. ดำเนินโครงการฯ --------
6. รายงานสรุปโครงการฯ -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. ผู้เข้าชมนิทรรศการ ไม่น้อยกว่า200คน
2. ระดับความพึงพอใจ3.51คะแนน
3. การดำเนินการเป็นไปตามแผน80ร้อยละ

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน