รายละเอียดโครงการ
โครงการบริหารจัดการการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา (ลป.)
ผู้รับผิดชอบ :
สถาบันวิจัยและพัฒนา (0700)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2558
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558
งบประมาณรวม :
25,206.56
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางข้อมูลโครงสร้างฐานข้อมูลด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์แบบออนไลน์ -----------
2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 7/2557 -----------
3. ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 -----------
4. ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557 -----------
5. อบรมหลักสูตรวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย -----------
6. ประชุมคณะกรรมการทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2557 -----------
7. ค่าโทรศัพท์หมายเลข 038-517007,038-513090 -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. กิจกรรมที่ดำเนินการจริง80ร้อยละ
2. การดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน80ร้อยละ

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน