รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ลป.)
ผู้รับผิดชอบ :
สถาบันวิจัยและพัฒนา (0700)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2558
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558
งบประมาณรวม :
119,200.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ---------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. ระบบฐานข้อมูลสืบค้นงานวิจัย1ฐาน
2. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์1ฐาน
3. รายงานสังเคราะห์องค์ความรู้4ด้าน
4. ระดับความพึงพอใจ3.51คะแนน
5. การดำเนินการเป็นไปตามแผน80ร้อยละ

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน