รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา (ลป.)
ผู้รับผิดชอบ :
สถาบันวิจัยและพัฒนา (0700)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2558
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2557-30 กันยายน 2558
งบประมาณรวม :
72,680.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ร่วมจัดประชุมวิชาการระดับชาติกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน