รายละเอียดโครงการ
โครงการจัดหาวัสดุในการจัดการเรียนการสอน (บก.0406-1-080-07-52)
ผู้รับผิดชอบ :
อ.สมพงษ์ ทองคำ (0400)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2550-30 กันยายน 2551
งบประมาณรวม :
35,100.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดซื้อวัสดุ โบว์ แฟ้มหนีบตราช้าง เพนเทล ปากกาไวท์บอร์ด (วด.0406-7) -----------
2. ขออนุญาติซื้อวัสดุสายกีต้าร์ไฟฟ้า สายกีต้าร์เบส ฯลฯ(วด.0406-8) -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. มีวัสดุสำหรับฝึกซ้อมดนตรี40รายการ
2. มีวัสดุสำหรับฝึกซ้อมดนตรี40รายการ

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน