รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการราชนครินทร์ร่วมใจส่งเสริม สืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรม ในวาระ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (คืนสู่เหย้า 80 ปี สารภีคืนถิ่น)
ผู้รับผิดชอบ :
นายจินดา เนื่องจำนงค์ (1000)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ส่งเสริมและพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ระยะเวลา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563-วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
งบประมาณรวม :
150,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน