รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (บก.0408-1-080-12-52)
ผู้รับผิดชอบ :
อ.โยธิน จี้กังวาฬ (0400)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2550-31 ธันวาคม 2551
งบประมาณรวม :
31,680.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. พัฒนาการเรียนการสอน ----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. ซื้อวัสดุ ชุดสีน้ำ ที่ใส่พู่กัน หมึก HP Toner Cartibge CB-435A ฯลฯ50รายการ

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน