รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานสู่การเพิ่มมูลค่าเพิ่มและการส่งออกระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดภูมิภาคตะวันออกและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้รับผิดชอบ :
คณบดี (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2550-30 กันยายน 2551
งบประมาณรวม :
230,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. สัมมนางานวิชาการแก่ชุมชน(04810) ----

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน4ครั้ง

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน