รายละเอียดโครงการ
โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ (บก.0412-1-080-20-52)
ผู้รับผิดชอบ :
อ.อภิชาติ คานนิม (0400)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 1 พฤศจิกายน 2550-30 สิงหาคม 2551
งบประมาณรวม :
24,080.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดซื้อครุภัณฑ์ และวัสดุการเรียนการสอน ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ป่น --------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. ซื้อวัสดุ ปากกาเมจิก 2 หัว สีแดง สีน้ำเงิน สีเขียว ฯลฯ (วด-0412-7) , (วด-0412-11) , (วด.0412-13)30รายการ
2. วิทยุเครื่องเล่นเทป AJ รุ่น C-250D (คร-0412-2)1รายการ
3. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง 3 ฟุต (คร-0412-1)1รายการ
4. หมึกเลเซอร์ HP 35A (คร-0412-5) , (คร-0412-6)2รายการ

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน