รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลและบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ :
คณบดี (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2550-30 กันยายน 2551
งบประมาณรวม :
160,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. สัมมนางานวิชาการแก่ชุมชน(0481) -

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์12ครั้ง

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน