รายละเอียดโครงการ
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ :
ดร.เทพนคร ทาคง (0400)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร  
ระยะเวลา 1 มกราคม 2551-31 สิงหาคม 2551
งบประมาณรวม :
300,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน