รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาบุคลากร และงานสำนักงาน
ผู้รับผิดชอบ :
หัวหน้าสำนักงาน (0300)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร  
ระยะเวลา 01/10/2551-31/12/2551
งบประมาณรวม :
140,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ค่าสาธารณูปโภค (1111) ---------
2. ศึกษาดูงาน (2403) ---------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน