รายละเอียดโครงการ
โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานนาฏศิลป์ดนตรีและศิลปวัฒนธรรมการแสดง
ผู้รับผิดชอบ :
อ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง (0400)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 1 พฤศจิกายน 2550-30 พฤศจิกายน 2550
งบประมาณรวม :
10,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน