รายละเอียดโครงการ
โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตฯ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ผู้รับผิดชอบ :
นายจักรพันธ์ ปิ่นทอง (0300)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2551-31/12/2551
งบประมาณรวม :
321,500.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดจ้างอาจารย์อัตราจ้างและอาจารย์พิเศษ (0118) ---------
2. พัฒนาหลักสูตร (0431) ---------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน