รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้รับผิดชอบ :
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (0300)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ระยะเวลา 01/10/2550-30/09/2551
งบประมาณรวม :
80,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ----------
2. ค่าวัสดุ ----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน