รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการพัฒนาความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2550-30 กันายน 2551
งบประมาณรวม :
150,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดทำข้อสอบมาตรฐาน(0136) ---
2. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน(0415) ----

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนข้อสอบ1ชุด
2. ระบบการจัดสอบพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์1ระบบ

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน