รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2550-30 กันยายน 2551
งบประมาณรวม :
24,700.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. งานบริหารงานทั่วไป(0070) --

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการ2ครั้ง

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน