รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาชีววิทยาประยุกต์
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2550 -30 กันยายน 2551
งบประมาณรวม :
18,600.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. การศึกษาดูงาน(0024) --------
2. จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน(0196) --------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม2ครั้ง
2. จำนวนเอกสารประกอบการเรียนการสอน5เรื่อง

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน