รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และวิจัย
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย กาารบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชดำริ  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2550-30 กันยายน 2551
งบประมาณรวม :
40,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. พัฒนาการเรียนการสอน(0319) -------
2. จัดอบรมสัมมนาแก่นักศึกษา ---------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนสูตรและกฎวิชาคณิตศาสตร์ที่ปรับปรุง1โครงการ
2. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม1โครงการ

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน