รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบ :
คณบดี (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบภายใน  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2550-30 กันยายน 2551
งบประมาณรวม :
1,616,400.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. การประกันคุณภาพการศึกษา(0015)
2. จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และนิทรรศการต่างๆ(0095) -
3. จัดดำเนินการบริหารการเรียนการสอนตามรายวิชา(0127)
4. ประชุมสัมมนาทางวิชาการ(0282)
5. พัฒนาระบบจัดการสารสนเทศเพื่อการวางแผน(0411)
6. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์(1209)

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. ระดับความสำเร็จของการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ300ครั้ง
2. จำนวนผู้เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์30ครั้ง
3. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ80คน
4. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ200คน
5. จำนวนผู้เข้าร่วมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์800คน
6. ระดับความสำเร็จของระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ80คน

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน