รายละเอียดโครงการ
โครงการการพัฒนาของที่ระลึกของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จากเซรามิกส์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ :
นายประสาน นันทะเสน (0300)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การสร้างงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  
ระยะเวลา 01/10/2550-30/09/2551
งบประมาณรวม :
60,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ค่าตอบแทนนักศึกษาที่เก็บข้อมูลภาคสนาม
2. ค่าจ้างเหมา
3. จ่ายค่าวัสดุ

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน