รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนางานกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้รับผิดชอบ :
กิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (0300)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2550-30/09/2551
งบประมาณรวม :
103,840.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดให้มีการแข่งขันกีฬา(ทั้งกีฬาภายในโปรแกรม ภายในคณะ ระหว่างคณะ รวมถึงการแข่งขันกีฬาภายนอกสถาบัน)(0215)
2. จัดให้มีการแข่งขันกีฬา(ทั้งกีฬาภายในโปรแกรม ภายในคณะ ระหว่างคณะ รวมถึงการแข่งขันกีฬาภายนอกสถาบัน)(0215)
3. จัดให้มีการแข่งขันกีฬา(ทั้งกีฬาภายในโปรแกรม ภายในคณะ ระหว่างคณะรวมถึงการแข่งขันกีฬาภายนอกสถาบัน)(0215)
4. จัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา (2402)
5. จัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา (2402)
6. จัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา (2402)

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน