รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนางานกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้รับผิดชอบ :
รองคณบดีกิจการนักศึกษา (0300)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2550-30/09/2551
งบประมาณรวม :
100,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. กิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่ง (0038) -
2. กิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่ง (0038)
3. จัดปฐมนิเทศและปัจฉิมนักศึกษา (0168)
4. จัดปฐมนิเทศและปัจฉิมนักศึกษา (0168)
5. จัดกิจกรรมทางด้านศิลปและวัฒนธรรม(0599)
6. จัดกิจกรรมทางด้านศิลปและวัฒนธรรม(0599)

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน