รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านการวิจัย/บริการวิชาการ/ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/วิชาการ
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (0300)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2551-30/09/2552
งบประมาณรวม :
1,060,100.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ ----
2. วัสดุในการดำเนินงาน ----
3. ครุภัณฑ์ปฏิบัติการในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ---------
3. วัสดุการเรียนการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ----
4. ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ----
5. วัสดุในการอบรมและศึกษาดูงานวิชาการและวิชาชีพ ----
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำงานวิจัยระดับท้องถิ่น -----
7. วัสดุในการจัดทำงานวิจัยระดับท้องถิ่น -----
8. ค่าใช้จ่ายในการบริการงานวิชาการแก่สังคม -----
9. วัสดุในการจัดบริการงานวิชาการแก่สังคม -----
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม -----
11. ค่าวัสดุในการจัดทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม -----

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน