รายละเอียดโครงการ
โครงการโครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมฯและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานสาขาวิชาคหกรรม (0600)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2550-30 กันยายน 2551
งบประมาณรวม :
24,900.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. พัฒนาการเรียนการสอนคหกรรมศาสตร์(0323)

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการเรียนการสอน10รายการ

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน