รายละเอียดโครงการ
โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ผู้รับผิดชอบ :
นายจักพันธ์ ปิ่นทอง (0300)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2550-30/09/2551
งบประมาณรวม :
438,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ค่าวัสดุสำนักงาน ---
2. ค่าจ้างอาจารย์ประจำหลักสูตร -------
3. ค่าใช้จ่ายในการวิพากษ์หลักสูตร ------
4. ค่าวัสดุในการวิพากษ์หลักสูตร ------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน