รายละเอียดโครงการ
โครงการการสร้างคุณลักษณะบัณฑิต
ผู้รับผิดชอบ :
อ.จักรพันธ์ ปิ่นทอง (0300)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2550-30/09/2551
งบประมาณรวม :
220,400.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. การวิจัย (0023)
2. จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางด้านวิชาการทางภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา (0100)
3. จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางด้านวิชาการทางภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา (0100) --
4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (0281) --
5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (0281) --
6. ศึกษาดูงาน (2403) ------------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน