รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาทักษะและวิชาการสาขาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์และเทคโนโลยีเครื่องกล
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์และเทคโนโลยีเครื่องกล (0300)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2551-30/09/2552
งบประมาณรวม :
274,500.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ --------
2. วัสดุในการดำเนินการ --------
3. ค่าใช้จ่ายในการพานักศึกษาฝึกวิชาชีพทางสาขาวิชา ----
4. วัสดุในการดำเนินการ ----
5. จัดซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ -------
6. จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์และเทคโนโลยีเครื่องกล ----
7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน --------
8. วัสดุในการดำเนินการ --------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน