รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนเทคโนโลยีเครื่องกล
ผู้รับผิดชอบ :
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (0300)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2551
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2550-30/09/2551
งบประมาณรวม :
85,535.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. งานซ่อมบำรุง พัสดุ ครุภัณฑ์ และลิฟท์ (0069) --------
2. อบรมสัมมนา (0512) ------
3. อบรมสัมมนา (0512) ------
4. อบรมสัมมนา (0512) ------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน