รายละเอียดโครงการ
โครงการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (0300)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2551-30/09/2552
งบประมาณรวม :
35,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แบบมัลติมีเดีย ---
2. จัดการประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนต่างๆ ----
3. วัสดุในการประชาสัมพันธ์ ----

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน