รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ผู้รับผิดชอบ :
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (0300)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2550-30/09/2552
งบประมาณรวม :
42,200.00
กิจกรรมและตารางเวลา

--- ไม่มีข้อมูล

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

- ยังไม่ได้กำหนด KPI -

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน