รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนางานกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้รับผิดชอบ :
กิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (0300)
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2552
สนองแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์  
ระยะเวลา 01/10/2551-30/09/2552
งบประมาณรวม :
3,000.00
กิจกรรมและตารางเวลา

ที่กิจกรรมตค.พย.ธค.มค.กพ.มีค.เมย.พค.มิย.กค.สค.กย.
1. จัดให้มีการแข่งขันกีฬา(ทั้งกีฬาภายในโปรแกรม ภายในคณะ ระหว่างคณะ รวมถึงการแข่งขันกีฬาภายนอกสถาบัน) --
2. เข้าร่วมฝึกอบรม ประชุม สัมมนา -----------

รายการวัสดุ

 

--- No data ---

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จโครงการ
 

ที่ตัวชี้วัดจำนวนหน่วย
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม0คน
2. จำนวนผู้เข้าประชุม0คน

 
Time line กิจกรรมที่ยังไม่ได้ทำ กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว รายงาน